Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website die u momenteel bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De inhoud van deze website (alle aanwezige content) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch wordt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde aanvaard. Ook wordt geen garantie gegeven in zake het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld;
 • BNMTP is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen;
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan zijn een inbreuk op de intellectuele rechten;
 • Toestemming tot het gebruik (alle mogelijke handelingen) van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient via mail aan BNMP worden verzocht;
 • BNMTP biedt geen enkele garantie betreffende de veiligheid van de website. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site;
 • BNMTP gebruikt cookies om de bezoekersaantallen en het bezoekersgedrag op de website via google analytics te raadplegen. Je kan cookies uitschakelen op je browser. In dit geval zal de website niet volledig werken;
 • Feedback op de website kan je via het contactformulier doorgeven;
 • Bij het verzenden van een contactformulier wordt reCAPTCHA gebruikt.
  Bij het aanvinken ervan ga je akkoord met de privacyvoorwaarden van https://policies.google.com/privacy?hl=enl;
 • Houd er rekening mee dat IP-adressen via onze systemen te achterhalen zijn.

 

Cookiebeleid

Cookiebeleid van het BNMTP

Het BNMTP met zetel te Antwerpen Appelmansstraat 12 B1 is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info4escorts.be@gmail.com.

BNMTP vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar BNMTP-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. BNMTP wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op BNMTP-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst BNMTP u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. BNMP wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. BNMTP heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “BNMTP-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het BNMTP aanbiedt en die toegang geven tot het BNMTP content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

BNMTP kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante BNMTP-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op BNMTP-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die het BNMTP op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies:

1_icl_current_language controleert de taal van de gebruiker

Over deze cookie: deze cookienaam is gekoppeld aan een meertalige plug-in voor WordPress van WPML. Het slaat een taalwaarde op voor de website. Wanneer de cookie wordt ingesteld als reactie op een actie of verzoek van een gebruiker en zolang deze een korte levensduur heeft, kan deze als strikt noodzakelijk worden behandeld.

wplc_chat_status om de online chat status te tonen

google analytics om de gebruikers en het gebruik van onze website te analyseren
gtag.js and analytics.js – cookie usage
Wij gebruiken cookies die gegeneerd worden door een javascript file van Google Analytics en die tot doel hebben Info4escorts.be te voorzien van statistische gegevens over de website bezoekers en hun surfgedrag. 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Privacyverklaring

VAN HET BNMTP (Belgian Network  Male and Transgender Prostitution):

VZW ALIAS ASBL KOLENMARKT 33 1000 BRUSSEL
BOYSPROJECT APPELMANSSTRAAT 12 B1 2018 ANTWERPEN
ESPACE P ASBL RUE SOUVERAIN PONT 50 4000 LIÈGE
ICAR WALLONIE ASBL RUE DU PALAIS 56 4000 LIÈGE

Gezamelijke verwerkingsverantwoordelijken.

DOEL VAN DE PRIVACYVERKLARING

BNMTP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en toe te passen.
Daarom gaat BNMTP zorgvuldig om met persoonsgegevens.

WETGEVING

BNMTP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de principes voor de verwerking van je persoonsgegevens (Art. 5 van de GDPR). De verwerking van je persoonsgegevens zijn:

 1. rechtmatig, eerlijke en transparant.
 2. alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;
 3. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de verwerking;
 4. accuraat en up-to-date;
 5. bewaard zodat identificatie enkel voor verwerking mogelijk is;
 6. beveiligd.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens (zoals daar zijn zonder limitering van deze opsomming: naam, nickname, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, lichamelijke en/of psychische kenmerken, etnische gegevens, genderidentiteit, problematieken, opleiding, beroep, beeldopname, social media, IP-adres, enz.) verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Met verwerking wordt bedoeld het verzamelen, raadplegen, koppelen, registreren en vernietigen van gegevens;
 • de verwerking van uw persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk of stilzwijgend aan ons werden toevertrouwd, door medewerkers die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken laten uitvoeren;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Ontvangers kunnen zijn, zij die in het Decreet Algemeen Welzijnswerk als medewerkers beschouwd worden (zie verder: “verstrekking aan derden”);
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren (zie verder: “uw rechten omtrent uw gegevens”;
 • wij op deze website een disclaimer hanteren;
 • op onze one-to-one-chat bepaalde regels hanteren;info@info4escorts.be.
 • lees het gegevensbeleid van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

BNMTP HOUDT PERSOONSGEGEVENS BIJ VAN

haar bezoekers, medewerkers en alle andere personen en (potentiële) organisaties die bij de werking van BNMTP (kunnen) betrokken zijn. Hieronder vallen ook sponsors/donateurs en leveranciers.

UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD, VERWERKT EN OPGESLAGEN

En steunt op minstens één van deze rechtsgronden:

 1. je hebt toestemming gegeven;
 2. er is een overeenkomst opgemaakt;
 3. er is een wettelijke plicht;info@info4escorts.be.
 4. de gegevens zijn van vitaal belang van jezelf of andere  persoon
 5. het gaat om een algemeen belang
 6. het gaat om een gerechtvaardigd belang

dit ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • voor het versturen van uitnodigingen en ter kennisgeving van het aanbod van BNMP via mail,post, sms, social media,… waaronder aankondigingen voor activiteiten en doktersconsultatie (4);
 • het opmaken van statistieken (6);
 • het bekomen van werkingsmiddelen van de overheid (6);
 • het opvolgen van financiële gegevens van gasten (4);
 • het samenstellen van individuele dossiers (4);
 • in het kader van vorming en onderzoek (5);
 • kwaliteitsverbetering van de hulpverlening (4);
 • ten behoeve van de chat-hulpverlening (4);

op gsm’s, smartphones, servers, laptops en andere mediadragers waarover BNMTP beschikt.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

VERSTREKKING AAN DERDEN (BEROEPSGEHEIM)

Alle medewerkers van BNMTP zijn gebonden door het beroepsgeheim.

In het Decreet Algemeen Welzijnswerk worden als medewerkers beschouwd: alle personen die in contact komen met cliënten; vaste medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, vormingsmedewerkers, logistieke krachten, beleidsmedewerkers, directie,…

 • gezamenlijk beroepsgeheim: binnen eenzelfde hulpvinfo@info4escorts.be.erleningsteam wordt relevante informatie gedeeld;
 • gedeeld beroepsgeheim: de gegevens die wij hebben, kunnen wij, mits uw toestemming, met andere partijen delen, aan hen overdragen en/of laten verwerken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Dit gebeurt enkel indien die partijen ook gebonden zijn door het beroepsgeheim.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • het verzorgen van de internet omgeving;
  • het verzorgen van IT-infrastructuur;
  • het verzorgen en verspreiden van uitnodigingen;
  • het behandelen van individuele dossiers.
 • Uitzonderlijke situaties die BNMTP ontheffen van het beroepsgeheim:
  • getuigenis in rechte: enkel bij onderzoeks- of vonnisgerecht of voor een Parlementaire Onderzoekscommissie;
  • eigen verdediging: als wij zelf een straf- of tuchtrechtelijke vervolging ondergaan, hebben we het recht in onze verdediging te spreken;
  • noodtoestand: omwille van een zeker actueel of ernstig gevaar voor een hoger te beschermen belang, nl. levensgevaar of gevaar voor de aantasting van de integriteit;
  • wettelijk meldrecht bij kwetsbare personen (458bis Sw);
  • wettelijk meldrecht bij georganiseerd overleg (458ter Sw);
  • wettelijk meldrecht in integrale jeugdhulp (art. 75/1 Decreet Integrale Jeugdhulp);
  • schuldig verzuim: in sommige gevallen kunnen we alleen maar hulp bieden door de hulp van derden in te roepen.

BEWAARTERMIJN

BNMTP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In principe worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens BNMTP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

 • recht om de door u gegeven toestemming in te trekken;
 • recht om bezwaar te maken en/of verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers;
 • recht op inzage en kopie;
 • recht op correctie en aanpassing van de gegevens;
 • recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, behalve wanneer deze nog nodig zijn voor bijvoorbeeld uitvoering van contracten;
 • recht om de door u verstrekte gegevens in uw opdracht aan een andere partij te laten overdragen.

Om uw rechten uit te oefenen dien je aan de verwerkingsverantwoordelijke een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te richten. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Folders en affiches liggen samen en duidelijk zichtbaar op een neutrale plaats in onze vestigingen.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.

Als u een klacht schriftelijk wil indienen vragen we u om steeds een klachtenformulier te gebruiken. Hierbij kunnen medewerkers u helpen. Op dit formulier vult u in: naam, adres, telefoonnummer, gegevens van je eventuele vertrouwenspersoon, het onderwerp van je klacht, beschrijving van je klacht, de naam van de organisatie of persoon waarop je klacht betrekking heeft, wat er reeds gebeurd is om tot een oplossing te komen en welke oplossing je verwacht.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermings- autoriteit.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

BNMTP kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

HEB JE NOG VRAGEN?

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
BNMTP Appelmansstraat 12 B1 2018 Antwerpen info4escorts.be@gmail.com.

Lees het gegevensbeleid van
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
Google: https://policies.google.com/privacy?fg=1

© INFO4ESCORTS De informatie op deze website kan niet voor legale doeleinden worden gebruikt.    DISCLAIMER - COOKIEBELEID - PRIVACYVERKLARING