Select Language :

Elk jaar wordt op 20 november de ‘Internationale Dag van de Rechten van het Kind’ (Universal Children’s Day) gevierd.
Een speciale dag om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.
UNICEF en de Verenigde Naties hebben op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd.

Info4escorts vestigt hierbij de aandacht op artikel 34 in verband met seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik. Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat:
a. een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige sexuele activiteiten;
b. kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige sexuele praktijken;
c. kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.

Misbruik kan binnen familiale kring, sportvereniging, vriendenkring,… plaatsvinden. Hierbij komt in de meeste gevallen geen geld of handel aan te pas.
Bij commerciëel misbruik (seksuele uitbuiting) worden kinderen seksueel misbruikt tegen betaling. Denken we aan kinderprostitutie, handel in minderjarigen voor seksuele doeleinden, kindersekstoerisme en kinderpornografie.

Kinderen die seksueel worden uitgebuit en misbruikt, ondervinden daar vaak hun hele leven de negatieve gevolgen van. Zowel op lichamelijk, psychisch als emotioneel vlak.

Ten einde de kinderen bescherming te bieden heeft de wetgever een aantal wetten opgesteld. Hiervoor verwijzen wij naar https://www.info4escorts.be/werktips/  in de rubriek “Wetgeving”.

Essentieel is dat slachtoffers passende opvang, behandeling en begeleiding krijgen en dat volwassenen die seks hebben met kinderen worden gestraft.