info4escorts condooms for safe sex

Disclaimer en privacyverklaring

DISCLAIMER

 

 1. Het onderstaande is van toepassing op de website die u momenteel bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De inhoud van deze website (alle aanwezige content) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch wordt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde aanvaard. Ook wordt geen garantie gegeven inzake het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
 3. www.info4escorts.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan zijn een inbreuk op de intellectuele rechten.
 5. Toestemming tot het gebruik (alle mogelijke handelingen) van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient via mail aan info@info4escorts.be te worden verzocht.
 6. www.info4escorts.be biedt geen enkele garantie betreffende de veiligheid van de website. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
 7. Houd er rekening mee dat IP-adressen via onze systemen te achterhalen zijn.

 

PRIVACYVERKLARING

 

VAN HET BNMP (Belgian Network  Male and Transgender Prostitution):

 

VZW ALIAS ASBL KORENMARKT 33 1000 BRUSSEL
BOYSPROJECT APPELMANSSTRAAT 12 B1 2018 ANTWERPEN
ESPACE P ASBL RUE SOUVERAIN PONT 50 4000 LIÈGE
ICAR WALLONIE ASBL RUE DU PALAIS 56 4000 LIÈGE

Gezamelijke verwerkingsverantwoordelijken.

 

DOEL VAN DE PRIVACYVERKLARING


BNMP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en toe te passen.
Daarom gaat BNMP zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

WETGEVING


BNMP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de principes voor de verwerking van je persoonsgegevens (Art. 5 van de GDPR). De verwerking van je persoonsgegevens zijn:

 1. rechtmatig, eerlijke en transparant.

 2. alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;

 3. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de verwerking;

 4. accuraat en up-to-date;

 5. bewaard zodat identificatie enkel voor verwerking mogelijk is;

 6. beveiligd.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

BNMP HOUDT PERSOONSGEGEVENS BIJ VAN


haar bezoekers, medewerkers en alle andere personen en (potentiële) organisaties die bij de werking van BNMP (kunnen) betrokken zijn. Hieronder vallen ook sponsors/donateurs en leveranciers.

 

UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD, VERWERKT EN OPGESLAGEN


En steunt op minstens één van deze rechtsgronden:

 1. je hebt toestemming gegeven;

 2. er is een overeenkomst opgemaakt;

 3. er is een wettelijke plicht;

 4. de gegevens zijn van vitaal belang van jezelf of andere  persoon

 5. het gaat om een algemeen belang

 6. het gaat om een gerechtvaardigd belang

dit ten behoeve van de volgende doeleinden:

op gsm’s, smartphones, servers, laptops en andere mediadragers waarover BNMP beschikt.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN (BEROEPSGEHEIM)


Alle medewerkers van BNMP zijn gebonden door het beroepsgeheim.

In het Decreet Algemeen Welzijnswerk worden als medewerkers beschouwd: alle personen die in contact komen met cliënten; vaste medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, vormingsmedewerkers, logistieke krachten, beleidsmedewerkers, directie,…

BEWAARTERMIJN


BNMP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In principe worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Om uw rechten uit te oefenen dien je aan de verwerkingsverantwoordelijke een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te richten. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

KLACHTEN


Folders en affiches liggen samen en duidelijk zichtbaar op een neutrale plaats in onze vestigingen.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.

Als u een klacht schriftelijk wil indienen vragen we u om steeds een klachtenformulier te gebruiken. Hierbij kunnen medewerkers u helpen. Op dit formulier vult u in: naam, adres, telefoonnummer, gegevens van je eventuele vertrouwenspersoon, het onderwerp van je klacht, beschrijving van je klacht, de naam van de organisatie of persoon waarop je klacht betrekking heeft, wat er reeds gebeurd is om tot een oplossing te komen en welke oplossing je verwacht.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT


BNMP kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

HEB JE NOG VRAGEN?


Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
BNMP Appelmansstraat 12 B1 2018 Antwerpen info@info4escorts.be.